đảng phái chính trị tại Hoa Kỳ

Các đảng phái chính trị tại Hoa Kỳ

Tính đến tháng 5 năm 2017, đã có ít nhất 28 đảng chính trị có đủ điều kiện ở Hoa Kỳ. Có 215 đảng được có mặt ở các bang, thể hiện được sự dân chủ, công bằng trong việc hoạt động giữa các đảng với nhau.

Một số bên được công nhận ở nhiều tiểu bang. Ví dụ, cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa được công nhận ở tất cả 50 bang và thủ đô Washington Hai bên này chiếm 102 trong tổng số 215 đảng cấp bang.

Các đảng phái chính trị tại Hoa Kỳ

  • Ba đảng nhỏ được công nhận tại hơn 10 bang vào tháng 5 năm 2017:
  1.  Đảng Libertarian : 37 tiểu bang
  2.  Đảng Xanh : 22 bang
  3.  Đảng hiến pháp : 13 tiểu bang
  • ·         Về việc bỏ phiếu bầu tổng thống ở các đảng

Các đảng chính trị có đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu hàng năm hoàn thành vào tháng 4 hoặc tháng 5 hàng năm.

Số lượng các đảng chính trị có đủ điều kiện về phiếu bầu dao động khi các bên có được hoặc mất tư cách hợp lệ.

Ngoài ra, một số tiểu bang phân biệt giữa các bên lớn và các bên nhỏ. Sự khác biệt cụ thể giữa các bên lớn và các bên nhỏ khác nhau giữa các tiểu bang và tiểu bang. Ví dụ, ở tất cả các bang, các bên chính được cấp quyền tiếp cận các cuộc bầu cử sơ cấp.

Tuy nhiên, một số quốc gia không cho phép các bên nhỏ tham gia bầu cử sơ bộ. Do đó, các ứng viên đảng nhỏ ở các tiểu bang này chỉ có thể chạy trong các cuộc tổng tuyển cử.

đảng phái chính trị tại Hoa Kỳ

Một số tiểu bang có điều khoản đặc biệt cho phép các bên đặt các ứng cử viên tổng thống vào lá phiếu mà không đạt được toàn bộ lá phiếu, bên cạnh đó còn có tuyên truyền những bài viết như Dịch vụ hút bể phốt tại cầu giấy chất lượng thế nào

Vào năm 2016, các đảng Dân chủ và Cộng hòa đã được bầu cử đủ tiêu chuẩn ở tất cả 50 tiểu bang, cho phép họ quyền truy cập vào cuộc bầu cử tổng thống theo mặc định. Các bên nhỏ lớn sau đây đã đạt được quyền truy cập vào cuộc bầu cử tổng thống như được chỉ ra như sau:

  1.   Đảng Libertarian: 50 tiểu bang
  2.   Đảng Xanh: 44 tiểu bang
  3.   Đảng Hiến pháp: 24 tiểu bang